Wierze że są, istnieją cztery aspekty planu końcowego czasu Boga do powrotu Pana Jezusa na ziemię oraz że każdy z nas ma swoją rolę do odegrania w realizacji tego planu ( 1 Koryntian 3:9, @ Koryntian 6:1). Te cztery aspekty mogą być zrozumiane jako też i samo każde  podążanie do pojednania, w co ja wierzę że Bóg zamierza wykonać w celu powrotu  

Jezusa. Tym pierwszym jest pojednanie Kościoła z jego żydowskimi korzeniami. Drugim jest Kościół z narodem żydowskim. Trzeci to pojednanie narodu żydowskiego ze swoim Mesjaszem . Czwarty to pojednanie Mesjasza z planetą ziemią.  

Zgodnie z Dz. Ap 3: 21 niebo musi dosłownie powstrzymać Pana Jezusa aż do czasu przywrócenia wszystkich rzeczy, które deklarowali prorocy. Ponadto czytamy w Ewangelii Mateusza 23: 39 , że sam Pan Jezus oświadczył , że nie przyjdzie ponownie, dopóki Żydzi faktycznie nie zawołają go powrotem z nieba. On rzekł do nich : „ Nie ujrzycie mnie dotąd aż powiecie : Błogosławiony , który przychodzi w imię Pańskie”. Należy pamiętać że to powiedzenie poprzedza widzenie. Ten kurs uczy , jakrobią inne pismadosłownym fizycznym powrocie Pana Jezusa na ziemię. Jak studiujemy Stary Testament czytamy wiele rzeczy, które prorocy zadeklarowali. Centrum we  wszystkich wizji ach  proroctwach było niezachwiane zaangażowanie  Boga aby ostatecznie przywrócić Izrael do jego ziemi i do „ Dawida” jako króla.  

Od czasu kiedy szatan wie że powrót Jezusa oznacza zatracenie jego losu, on pracuje przez całą historię aby zapobiec słowom proroków od wypełnienia się ich. On starał się albo zabić cały wyścig Żydów albo zmusić ich do zatracenia swojej tożsamości narodowej i odrębności poprzez asymilację lub nawrócenie. W każdym przypadku , jeśli Żydzi przestają być narodem przed obliczem Pana , słowa proroków nie prowadzą do spełnienia ( proszę przeczytać Jeremiasza 31: 3537) . Hitler nie był pierwszy i niestety nie był ostatnim narzędziem szatana.( W przyszłości biuletynów omówimy prawdziwe cele OWP i inne islamskie grupy terrorystyczne ) . Szatan oczywiście wierzy, że może on odnieść sukces w tych próbach i że może uniemożliwić powrót Pana na zawsze. To jest to dlaczego Anty  Semityzm, w jakiejkolwiek formie się manifestuje , jest to bardzo złe i dalekosiężne rozpowszechnienie. To jest demoniczny duch , który stara się przeciwdziałać powrotowi Mesjasza poprzez zniszczenie narodu żydowskiego.  

Skoro Pan Jezus musi też czekać na Żydów aby połączyć go powrotem  z nieba, musimy rozważyć boży plan dla sprowokowania takiej odpowiedzi od ludzi , którzy zostali tymczasowo zaślepieni do duchowej prawdy , że Jezus jest Mesjaszem. Jako że studiujemy Biblię, widzimy , że Bóg zawsze ma na celu wykorzystać Kościół do sprowokowania Izraela do zazdrości ( patrz IV Mojżeszowa 32: 21, rzymian 10: 19 i 11:11) . Szatan również był świadomy tego planu i założył własny kontratak by starać się zapowiedz powodzeniu tego planu. Jego praca była subtelna i do tej pory skuteczna . Ale … wierzę , że jesteśmy w tym punkcie historii , w której Psalm 102: 1316 ma zamiar być spełniony i plan szatana zostanie ostatecznie udaremnione.  Zdobywając wejście do Kościoła w jego najwcześniejszych stadiach , szatan był w stanie odwrócić Kościół od jego biblijnego wzorca i zniekształcić jego w charakterze do którego został powołany aby być.  W kolejnych biuletynach wejdziemy w to bardziej szczegółowo ,ale dla naszych celów jest w tym wprowadzeniu kwestii jest wystarczające powiedzieć , że Kościół stał się hierarchiczną organizacją zbudowaną wokół doktryn, które wpłynęły z okolic Grecji i Rzymu. Pisma skutecznie ukryte przed zwykłym człowiekiem i Kościołem  a nie Pana Jezusa stały się źródłem zbawienia. W istocie to co się stało było to że nowa pozabiblijna ( i dlatego nieżydowska ) religia pojawiła się i zajęła miejsce autentycznego Kościoła Biblijnego .  

Ponieważ świadomość szatana Bożego planu do użycia autentycznego Kościoła do sprowokowania Izraela do zazdrości i ostatecznie do wiary w  jej odrzuceniu Mesjasza , on sprytnie wymyślił strategię korupcyjnej, wykrzywionej i zmienionej , jednej biblijnej opartą na Kościele  w nie biblijną organizację , która dokonała nazwy „ Kościół” i ogłosił siebie do czcicieli wyznawców Jezusa. On  pozbawił ten używany kościół aby pozbawić prawa nowo wchodzących w „ chrześcijańską religię „ z jej biblijnej relacji z narodem żydowskim. W ten sposób zrobił skutecznie trzy rzeczy:  

Jeden:  

On był w stanie przynieść Kościół pod Boży sąd poprzez jego nieposłuszeństwa biblijne w węzeł aby być arogancki i dumny wobec swoich korzeni żydowskich . ( list do Rzymian 11: 18: 22). Bóg powiedział , że konsekwencją takiej postawy może być to że , że On odetnie Kościół w wyłączony. Jak studiujecie historię kościoła , możecie zobaczyć sąd który był wymierzony w Kościół. Zamiast wzrostu jak wiara wypełnia organizm, opuszczony do duchowej ciemności hierarchicznej organizacji. Ona pozostała w ten sposób aż do czasów reformacji, kiedy miłosierdzie Boże zaczęło poruszać do poruszania się takich ludzi jak Wycliffe, Huss, Tyndale. And Luther ( więcej na temat ciemnej strony Marcina Lutra w kolejnych artykułach) . Tak Kościół znalazł się pod wyrokiem za jego odrzucenie jego żydowskich korzeni , może to być nowa koncepcja dla niektórych z was. Będziemy rozwijać tą koncepcję w artykułach w przyszłości. Dlatego pytam was czy uznacie ten pogląd w modlitwie jako wasze studium historii Kościoła.   

Dwa:  

Przez zniszczenie relacji Kościoła z narodem żydowskim, Szatan był w stanie zapobiec Kościołowi doświadczenia z bogactwem żydowskich korzeni drzewa oliwnego ( Rzymian 11: 17), co historia , święte , księgi , tradycje i dziedzictwo narodu żydowskiego reprezentują .  Te „ korzenie odrzucenia” Kościoła wyprodukowała to ze prawie niemożliwe jest to, by Żydzi przyszli do wiary w Mesjasza i nadal zachowywali swoją żydowską tożsamość. ( Więcej na ten temat także w przyszłych biuletynach). To była prawdziwa i wielka tragedia ponieważ po pierwsze mieli poszczególni Żydzi możliwość  aby usłyszeć prawdziwą „ żydowską „ ewangelię swojego Mesjasza , niezliczona ilość mogłaby przyjść do wiary ( tak jak ja , kiedy miałem nadprzyrodzone spotkanie ze zmartwychwstałym Zbawicielem). Po drugie , Żydzi mogliby kontynuować przynoszenie  bogatego korzenia swojego uprawnego drzewa oliwnego za pośrednictwem ich własnego dziedzictwa i tła do Kościoła. W całej historii znacznie by to wzbogaciło życie wierzących nie Żydów, którzy zostali wszczepieni z dzikiego drzewa do jednego uprawianego. ( Rzymian 11: 17, 24).  

Trzy:  

Ponieważ wyrok Boży zstąpił na Kościół za jego zaprzeczanie i odrzucenie ( Rzymian 11: 1132) , Szatan został uprawniony do wejścia do Kościoła i był w stanie zwrócić Kościół do jego pośrednika prześladowania i śmierci  zamiast bożego pośrednika mocy i świadectwa. W przyszłych wydaniach będziemy widzieli na tragiczną zakrwawioną historię „ Kościoła „ i Żydowskich ludzi. Poprzez wypaczenie Kościoła i wysyłanie jego jako przedstawiciela prześladowań i śmierci , Szatan był w stanie praktycznie zniszczyć świadectwo Kościoła do Żydowskich ludzi o Mesjasza Jezusa z Nazaretu.  

Żydzi nigdy nie wierzyli w „ założyciela „ tej morderczej religii i nigdy oczywiście nie wezwali go do powrotu z nieba. Słowa Jezusa w Mateusza 23: 39 nigdy potem nie nadejdą, i plan Szatana do zatrzymania Jezusa w niebie nie ma szans.  

Jako że „ czasy pogan” dobiegają końca, Bóg nie jest za tym tylko aby przywrócić apostolską prawdę , która została zatracona w Kościele przez wieki ale jest też za przywróceniem świadomości w Kościele jego żydowskich korzeni. Jest niezwykle ważne aby zrozumieć to , że ostatecznym celem ten nowej świadomości jest pojednanie między Kościołem a narodem żydowskim tak , że „prowokowanie do zazdrości” świadectwo może przyjść z Kościoła. Akademickie zrozumienie o historycznych korzeniach chrześcijańskiego Kościoła albo „ żydowski” typ przyprawy  za usługi kościelne nie są powodem dla Ducha Świętego aby przywrócić ruch żydowskich korzeni wiary chrześcijańskiej. Bożym pragnieniem jest to aby Kościół powrócił do pierwszego wieku żydowskiej mentalności tak aby biblijne cele dla Kościoła  mogły być osiągnięte. Apostolskie prawdy, które są w wielu kościołach ,  w tym nadrzędna prawda jedności Kościoła , stanowią istotne składniki restauracji Kościoła. Jeżeli Kościół po raz kolejny staje się potężnym świadkiem , że był przy narodzinach , nie będzie w stanie sprowokować Izraela ani nikogo innego więcej do zazdrości.  

Kiedy Apostoł Paweł pisał w księdze Efezjan rozdział 2: 1122 o jego objawieniu Kościoła, uczył nas , że Kościół składa się z Żydów i z pogan, którzy nie byli dłużej rozdzieleni ścianą przegrody . Kościół był w rzeczywistości jednym nowym człowiekiem . On również udał się do ujawnienia , że ten nowy człowiek teraz był doprowadzony do wspólnoty z Bogiem i stał się częścią Wspólnoty Izraela i współobywatelami ze świętymi Starego Testamentu. Dawał pochlebne objawienie tego co  napisał w Liście do Rzymian w jedenastym rozdziale. Oznacza to , że uczył  Kościół  o jego spadku w , z w , wśród narodu żydowskiego. Należy pamiętać w jaki sposób Paweł używa słowa „ z” i „ pomiędzy” w Liście do rzymian 11: 17.  

Zbyt długo Kościół nauczał naród żydowski że on musi się nawrócić do religii pogan. Kiedy dokładnie prawda jest odwrotna. . To jest że poganie , którzy zostali , i muszą być nawracani do „ żydowskiej „ religii. Jezus z Nazaretu jest żydowskim Mesjaszem , który przypieczętował własną krwią Nowe Przymierze, które obiecano do narodu Izraela ( Jeremiasza 31: 31). Księga Dziejów Apostolskich dokumentuje jak Bóg otworzył Żydowskie Nowe Przymierze , prawdziwy Judaizm Boga dla wszystkich pogan, którzy uwierzyli . Ten prawdziwy judaizm Boga dotyka wszystkich dziedzin życia. To daje nam pogląd na niebo i instrukcje dla udanego życia w tym życiu . Pisma Nowego Przymierza zostały napisane w pierwszym wieku z żydowskiej perspektywy , nie drugiego albo trzeciego wieku z perspektywy rzymskiej albo greckiej.  Nie możemy pozwolić tym pogańskim społeczeństwom na wpływ jak my mamy interpretować pisma albo realia życia codziennego. Zbyt wielu tradycyjnych Kościołów znalazło się pod wpływami Hellenizmu , zamiast biblijnego poglądu na świat. W przyszłych wydaniach biuletynu omówimy jak my jesteśmy pod wpływem Greków i Rzymian , zamiast Proroków i Apostołów.   

Jednym z moich wielkich nadziei na publikację tych artykułów jest to że chrześcijanin pogańskiego pochodzenia przychodzi aby zobaczyć siebie jako „ duchowego Żyda” . To po prostu oznacza to , że kiedy jesteś wszczepiony w Drzewo Oliwne , ty zostałeś uczestnikiem Wspólnoty Izraela i jesteś obecnie uważany przez Boga za „ żydowskiego”. To nie znaczy , że ty odrzucasz albo zrzekasz się naturalnej kultury albo dziedzictwa narodowego. Oznacza to , że duchowo ty dołączyłeś do Boga Izraela , tak jak Rut ( 1: 16) , stałeś  się jednym z jego ludzi. Mając to zrozumienie , moją modlitwą jest to , żeby  Duch Święty pokazał ci ten rodzaj relacji . Chciałby mieć ciebie z twoimi „ duchowymi kuzynami” naturalnie Narodem Żydowskim.  

Cztery:  

W moim duchu widzę wielkie poruszenie Ducha Świętego wśród „duchowych Żydów”(  

Kościół) , jak oni  docierają w bożej miłości do „ naturalnych gałęzi” Bożego drzewa oliwnego ( Rzymian 11: 1720). Widzę prawdziwe świadectwo miłości i mocy Ducha Świętego dociera przez tych „ Żydów duchowych „ w taki sposób aby spowodować  u naturalnych Żydów „ drapanie po głowie” w oszołomieniu jak to kim są ci ludzie i skąd oni pochodzą. Widzę takie wylanie miłości i wsparcia dla narodu żydowskiego , że będą się oni zatrzymywać i słuchać wspaniałych świadectw rzeczywistości ich długiego odrzucania Mesjasza , który pochodzi z nowych znalezionych „ kuzynów duchowych”. Mam nadzieję , że będą oni tak sprowokowani do zazdrości, że oni będą bez stronniczości albo uprzedzeń , gorliwie modlić się o objawienie jak będą studiowali Pisma dla siebie , aby zobaczyć czy rzeczy o Mesjaszu są wypełnione w Jezusie z Nazaretu.   

Modę się aby Bóg wykorzystał te artykuły nie tylko jako kształcenie Kościoła i przyczynienie do pogodzenia Izraela i Kościoła ale że On będzie z przyjemnością używać go jako narzędzia w swojej pracy, by pozyskać wsparcie , miłość , zazdrość , prowokując świadectwo narodu żydowskiego . Ja szczerzę wierzę, ze czas drugiego przyjścia Pana Jezusa zależy głownie od Kościoła słysząc to słowo pojednania , tak że powstanie przeciwko strategii Szatana trzymającego Izrael od jego Mesjasza i Mesjasza do powrotu.