Istnieje wiele ważnych powodów, dlaczego chrześcijanie powinni uczyć się o żydowskich korzeniach chrześcijańskiej wiary. Ale zanim omówimy je pozwólcie mi rozwiązać jedną wspólną obawę , że wielu pastorów mają słuszność o tym przedmiocie. Kiedy mówimy o „ korzeniach żydowskich” nie uczymy że Chrześcijanie powinni chodzić zgodnie z prawem Mojżesza , ponieważ „ nie jesteśmy pod zakonem ale pod łaską „.( Rzymian6:14), albo że Chrześcijanie powinni przyswoić nowoczesne żydowskie tradycje kultu takie jak noszenie szalów modlitewnych ( Tallit) czy zasłanianie głowy ( Kippah), wprowadzanie filakterii ( Tefilim). Uczymy się odnowienia autentycznej biblijnej wiary „ raz przekazanej świętym”( List Judy 3). Ta wiara jest „Wiarą Abrahama”(List do Rzymian 4:16), perfekcyjna i udostępniana całemu światu o narodzinach, służbie , śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, żydowskiego Mesjasza. Wiara chrześcijańska jako praktykowana dzisiaj w zbyt wielu miejscach nie odzwierciedla biblijnego żydowskiego dziedzictwa. W wielu , jeśli nie w większości miejscach „ chrześcijaństwo „odzwierciedla wpływy niebiblijnych systemów wierzeń , różne ludzkie „ religijne” tradycje i światowe kultury. Dookoła świata Duch Święty porusza się nad wierzącymi , by odkrywać ich historyczne Biblijne Żydowskie Korzenie w celu ustalenia w jaki sposób Bóg miałby odzyskać Ciało Chrystusa odzyskać to dziedzictwo. To odnowienie obejmuje badania ( bardzo Żydowską i Biblijną aktywność ) właściwe miejsce w Starym Testamencie , w tym Ustawy , w naszym życiu ( 1 Tymoteusza 2: 1). Po tym wszystkim sam  

Apostoł , który napisał, że Mesjasz jest końcem zakonu przez sprawiedliwość ( Rzymian  

10:04), napisał także, że prawo jest „…święte, duchowe i dobre”. ( List do Rzymian 7: 12 i 14). On zeznał również , że jego „ wewnętrzny człowiek w Prawo w ustawie „( Rzymian 7:22) i że jego badanie ma możliwość trenowania wierzących w sprawiedliwości( 2 Tymoteusza 3:16) Co mam na myśli poprzez „ żydowskie”?  

Ta „Abrahamowa” wiara była i nadal jest w istocie „ żydowska”. To nie jest babiloński, grecko  

rzymskie, Europejskie ,  Afrykańskie czy  Amerykańskie . Została ona zrodzona przez Boga Izraela, kiedy zawarł przymierze z Chaldejczykiem, Abramem i „ nawróciła” go do hebrajskiego „ Abrahama”. Via Jego syna Jakuba późniejsze nawrócenie i zmiana imienia , jego potomkowie stali się „ Izraelitami” Bóg ostatecznie ustanowił przymierze z całym narodem Izraela za pośrednictwem Tory daną przez służbę   Mojżesza . Jako historyczny rozwój wydarzeń, cały naród  przyjął wybitną nazwę plemienia, cały naród, z którego  ich królów wywiódł i ich przyszłego Mesjasza że przyjdzie plemię Judy. Izraelici w końcu stali się znanymi jako „ Żydzi”(2 Królewska 16:6). Boskie objawienia zapisane w Starym Testamencie dają nam podstawy naszej „mesjańskiej „(tj. chrześcijańskiej) wiary.  Te  

Hebrajskie Pisma Święte, w powiązaniu z Nowym Testamentem , również napisane Żydowskimi rękami , które były inspirowane przez tegoż samego Boga, zawierają Boże przykazania i boże instrukcje dla sprawiedliwych , międzyludzkich relacji i duchowych wytycznych , dotyczących ustanowienia i utrzymania osobistej relacji z Bogiem.  

Boży wpływ w tych „Żydowskich Pismach” stworzył ostatecznie kulturę i pogląd na świat, co było unikatowe pośród wszystkich narodów i religii starożytnego świata. Ta wyraźnie „żydowska „ Kultura i pogląd na świat, ponieważ opiera się na tym i jest owocem tych zapisanych objawień Boga Izraela, jest tylko jedyna jako akceptowalna dla każdego, kto wierzy w żydowskiego Mesjasza. Nie tylko jesteśmy przekształceni  w naszej duchowej więzi z Bogiem ale powinniśmy być też konwertowani z naszych starych kultur światowych i patrzenia na świat. Te filozofie , tradycje albo kulturowa dynamika , która wcześniej wpłynęła na nas, powinny zostać odrzucone , gdy są one w przeciwieństwie do władzy tych „ żydowskich „ Pism Świętych. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 11:18 sprawia że to pojęcie jest jasne dla pogan wierzących w Mesjasza. Kiedy ktoś, ktokolwiek  żałuje za swoje grzechy i przyjmuje Jezusa jako Zbawiciela i Pana , jest  wszczepiony do Izraelskiego oliwnego Drzewa i staje się uczestnikiem bogatego korzenia owego „żydowskiego” drzewa. Stali się „uczestnikami obietnicy” i stali się „współobywatelami wspólnoty Izraela”( Efezjan 2:19). Mówiąc prościej , chrześcijanin pochodzenia pogańskiego przez wiarę w Jezusa Chrystusa , jest zaszczepiony w „ żydowską religię „, która ma swoją własną , odrębną duchową prawdziwość, przykazania, kulturę i światopogląd.  

Ta ” Wiara „ i „ Historia”  

Ta „wiara” przeszła wiele mutacji swojej podróży wśród narodów na przestrzeni dziejów. Została ona obłożona pięściami przez polityków, zniekształcona przez złośliwych teologów , splamiona krwią męczenników , a odnowiona i ożywiona przez odkupionych świętych. Przez całą tą długą historię niezbędna „żydowskość” wiary została generalnie zasłonięta , celowo ukryta i konsekwentnie oczerniana. Wierzę , że to była dobrze zdefiniowana strategia szatana by osiągnąć dwa silne destrukcyjne cele.   

Po pierwsze , on chciał stworzyć niebiblijne religie, że mógł wypływać tak jak chciał. Usuwając Kościół od autorytetu Pisma Świętego był w stanie przynieść Kościół w wyrok, obietnicę daną przez Boga , gdyby posłuchał jasnego apostolskiego dowództwa z Rzymian 11: 1821,( nie bądź arogancki wobec gałęzi … możesz być również wyłączony). By skutecznie realizować ten cel , udało mu się usunąć wszczepione dzikie gałęzie z korzeni namaszczonych drzewa oliwnego Izraela. Raz był to udany Kościół mógł teraz łatwo przyjść pod nikczemne doktryny demonów. Historia Kościoła potwierdza się do sukcesu tej strategii.  

Po drugie widzimy prawdziwy cel , który diabeł szuka i bezpośrednio związany z sukcesem pierwszej części  Przez korumpowanie Kościoła poprzez te doktryny , które okradły  Kościół z jego miejsca w namaszczonym drzewie oliwnym Izraela, Kościół , jak historia wyraźnie świadczy stracił demonstracyjną moc Ducha Świętego. Moc ta była jednym z najważniejszych składników, niezbędnych do sprowokowania Izraela do zazdrości. Sam Paweł powiedział nam , że „Żydzi” żądają znaków „( 1 Koryntian 1:22). Nie mając władzy uzewnętrzniania „znaków” , naród Żydowski nie zostanie sprowokowany do wiary w Jezusa jako Mesjasza. Ponieważ taka prowokacja ma na celu promować swoją wiarę w Jezusa, który z kolei, według Listu do  

Rzymian 11: 1 oznacza zmartwychwstanie umarłych , które wystąpi w czasie drugiego przyjścia Chrystusa. Więc widzimy , że ta strategia jest podstawowym przeznaczeniem , nie tylko aby okraść Kościół z jego dziedziczenia w bogatym źródle tego dziedzictwa ale w rzeczywistości jest próbą zablokowania powrotu Pana poprzez zapobieganie narodowi żydowskiemu przyjścia do wiary w Jezusa.  

Historyczna separacja.  

Jak wiecie ze swoich badań historii kościoła, Ciało Mesjasza przeżywa powolne ale stałe przywrócenie prawd biblijnych : wiadomość o zbawieniu przez wiarę, kapłaństwo wszystkich wierzących, Biblię jako jedyne źródło wiarygodnej doktryny, jego tłumaczenie na inne języki ludzkie , chrzest przez zanurzenie w momencie wyznania wiary, przywrócenie darów  Ducha Świętego, opieranie się władzy Kościoła na namaszczeniu  a nie instytucjonalnej promocji, przywrócenie wyposażenia wszystkich służb z Efezjan 4, zobowiązanie do spełnienia wielkiej prowizji i wielu innych.   

Te prawdy musiałyby być przywrócone , ponieważ zostały one zastąpione przez różne „ doktryny demonów „, które przeniknęły i uszkodziły Kościół na przestrzeni wieków. Wierzę , że jednym z głównych powodów  przywrócenia Kościoła do swoich żydowskich korzenie jest to , że Kościół może być przywrócony do swojej biblijnej relacji i odpowiedzialności  do Narodu Żydowskiego. Apel Kościoła do sprowokowania Izraela do zazdrości jest jedną z prawd Nowego Testamentu, który w przeszłości został niemal całkowicie odrzucony. W myśleniu oni zrobili Ewangelię bardziej strawną dla pogańskich innowierców , ludzie z dobrymi intencjami , nieprawidłowym zapałem do głoszenia Ewangelii , dejudaizacji swojego przesłania  a tym samym otworzył się na demoniczne doktryny „ teologii zastępczej”. To miało podwójny efekt oddzielenia Kościoła od korzeni w oliwnym drzewie Izraela i promowania ducha arogancji wobec narodu żydowskiego. Kościół nie widział siebie jako część narodu żydowskiego lub części Bożego planu sprowokowania Izraela do zazdrości. Zamiast tego wyrósł na „ fałszywą imperialistyczną teokrację „ , który też stracił swoje prawdziwe duchowe świadectwo i zdolności do stawania się prawdziwymi na nowo narodzonymi uczniami. Autentyczna duchowość została zastąpiona przez hierarchiczny system polityczny i militarystyczny schemat zmuszania do „ lojalności” do „Kościoła” zamiast prawdziwego , duchowego odrodzenia i nowego życia. Więcej , Kościół odrzucił swoje „ podłączenie Oliwnego Drzewa”, jeszcze więcej urósł do zinstytucjonalizowanego sakramentu i hierarchizmu, ciemności duchowej i niewiary. W miarę upływu czasu , to, co zaczęło się jako Mesjańską wiarą Żydowską, opartą  na Piśmie Świętym i mocy Bożej , stało się dokładnie spoganizowanym „ Chrześcijaństwem” na podstawie politycznej i militarystycznej potędze i tradycjach Kościoła , które były w wielu przypadkach niczym więcej niż „ pogańskim chrześcijaństwem”.   

Wszystkie Żydowskie rzeczy były pomału odrzucane a w niektórych okolicznościach ostatecznie zakazane. Prawdziwy Kościół został tragicznie zagrożony , raz że zagrożony , to wierzę jak historia pokazuje, że znalazł się pod sądem Bożym za nieposłuszeństwo apostolskiego polecenia nie bycia aroganckim w kierunku niewierzących gałęzi naturalnych.  

Nie można prowokować  Żydów do wiary w Chrystusa , gdy diabeł zainspirował go do sprowokowania Żydów do gniewu i dodatkowo dalsze utrwalenie w niewiary przez wieki złośliwości i nieustannego prześladowania. Żydzi byli piętnowani w takich sposobach jak uświęcić te prześladowania , cierpienia a nawet i śmierć. Oni byli niewinnymi ofiarami nienawiści wypełnionych teologiami , że to hodowało duchową katastrofę dla Kościoła i klęski naturalne dla synów Abrahama. To była szatańska strategia trzymać prawdziwą Ewangelię daleko od Żydów a tym samym zatrzymać powrót Jezusa, ponieważ ich ponowne wszczepienie w swoje własne drzewo oliwne oznacza zmartwychwstanie , które odbędzie się po powrocie Jezusa ( List do Rzymian 11:15).  

Praktyczne korzyści dla twojego Kościoła.  

Poprzez uznanie , że praktykujemy Żydowską wiarę , w opozycji do jednego tradycyjnego Chrześcijaństwa” , to jesteśmy wolni od historycznych , kulturowych i demonicznych uwikłań, które pozbawiły chrześcijan ich biblijnego dziedzictwa wieków. Ilekroć „tradycja” stoi na drodze odnowy , kiedykolwiek  głos, słyszany, który  mówi „ nie robimy tego w naszym Kościele”, z sugestią , że nasz Kościół jest bardziej święty lub ma więcej świętej tradycji, orientacja ” Żydowskie Korzenie „ odpowiada,” jesteśmy za posłuszeństwem pisma i posłuszeństwu objawienia Boga a nie tradycjami ludzkimi , nie ważne jak stare są lub jak bardzo są zakorzenione!” Wreszcie, nie chrześcijańska tradycja jest starsza od hebrajskiego Pisma Świętego. Każdy aspekt naszego chrześcijańskiego życia zaczyna być realizowany przez orientację Żydowskich Korzeni. Czy robimy to , co robimy w naszym Kościele albo  w duchowym życiu z powodu naszej kultury, naszych tradycji, lub z powodu naszych ludzkich filozofii?  Czy to co robimy jest zgodne ze Słowem Bożym? Czy my wielbimy Boga w sposób w jaki pragnie być czczony , w sposób w jaki Pismo święte uczy że ma być czczony lub w sposób jaki zostaliśmy prowadzeni przez nasze tradycje? Czy jesteśmy w rzeczywistości faktycznego czczenia czy mamy po prostu „ usługę piosenki” ( i zastanawiamy się dlaczego jest taka minimalna obecność Ducha Świętego w większości Kościołów). Czy modlimy się zgodnie z duchowymi zasadami Pisma Świętego czy według zrozumienia ludzkiego. Jak dużo  

Chrześcijan jest sfrustrowanych w ich życiu modlitewnym? Czy dlatego , że nigdy nie nauczyli się modlić według Biblii? Tak wielu Chrześcijan jest w istocie ofiarami  strategii satanistycznych , które zastąpiły nauki hebrajskiego Pisma Świętego z różnymi niebiblijnymi tradycjami co Bóg Izraela ani szanuje , odbiera , ani reaguje.  

Powtarzam , ja nie twierdzę, że chrześcijanie powinni przyjąć tradycję żydowską lub próbować naśladować niewierzących Żydów w ich dzisiejszych praktykach religijnych. Ale żydowskie rozumienie Korzeni będzie nalegać na biblijne podstawy wszystkiego co robimy, powiemy i wierzymy . Nie tylko będziemy zachęcać do studiowania Pisma Świętego ale będziemy również zachęcać do zrozumienia jak naród żydowski w całej historii je rozumiał i zostać uwolnionymi aby zebrać od nich bogactwa naszego dziedzictwa. „wśród nich „( List do Rzymian 11:17). To jest coś , czego szatan się rozpaczliwie boi. On jest przerażony perspektywą prawdziwie wierzących wprowadzanych do rzetelnego studiowania Pisma Świętego z Żydowskimi ludźmi. Zna potężnego świadka , który będzie w stanie iść dalej , jak również wielkie skarby , które będą otwarte dla Kościoła. Żydowskie zrozumienie Korzeni spowoduje, że wasi ludzie będą bardziej wytrwali , kiedy oni czytają Pismo Święte , tworząc mentalność, która mówi:” Chcę znać prawdę… nie ludzkie tradycje”. Spowoduje u nich to czy chcą być uczniami Królestwa Bożego , rzeczywiście naprawdę kopać w słowie i prawdziwie „ badania do wykazania samych siebie zatwierdzonych”.  

Wielu pastorów pyta: „ Dlaczego tak ważne jest to aby powiedzieć „ Żydowski” a nie tylko „ biblijne „ czy „ duchowe”?. Dlaczego jest potrzeba ciągłego umieszczania słowa żydowskie w naszym słowniku?” Jest to ważne , ponieważ Bóg ma plan  użyć Kościoła do sprowokowania naturalnego Izraela do zazdrości. Pan pragnie aby przywrócić do Kościoła Chrześcijańskiego mentalności , która powoduje dla niego być bardzo świadomym tego faktu biblijnego , że został on przeszczepiony w Żydowskie przymierza, jest wiara w Boga Izraela , jest zbawienie przez żydowskiego Mesjasza i uwierzyć w to i przestrzegać żydowskich Pism. Z przywróceniem tego żydowskiego zrozumienia , Kościół może zacząć modlić się i działać w taki sposób , że jego związek z narodem żydowskim i narodem Izraela w końcu , po tylu wiekach przyjmie formę i kształt , jaki Bóg chciał od początku. Mentalność Korzeni Żydowskich tworzy także barierę przed demonami w  doprowadzaniu  ich doktryny w życie  waszych ludzi. Żaden inny pogląd na świat albo filozofia fizycznie lub duchowe niż to co jest według Pisma Świętego jest akceptowana. Uczymy się uczyć razem„ Żelaza może naprawdę wyostrzyć żelazo”. Testujemy nasze osobiste lub zbiorowe interpretacje i zastosowania Pism , badając jakie to owoce nosi. Czy to spowoduje jednostkę do poznania Boga w większy sposób i oczywiście więcej owoców Ducha ? Jezus powiedział :” Poznacie ich po owocach”( Mt 12;33).  

Badając żydowskie korzenie wiary chrześcijańskiej , zyskujemy bogatszą wiedzę na temat Biblii, osoby i misji Jezusa i pismo żydowskiego rabina i apostoła Pawła. Możemy zyskać wgląd w formy wielbienia i życia wspólnotowego jaki wczesny kościół praktykował , zrozumiemy jak żydowscy wierzący wnieśli ich wiarę Starego Testamentu , tradycje i praktyki do kościoła. Możemy uzyskać wgląd w jaki sposób pierwsi wierni zrozumieli praktycznie dynamikę przeżywania swojej wiary we wrogim pogańskim świecie. Zyskujemy istotne duchowe lekcje jak badać Stary Testament. Dowiadujemy się o atrybutach Boga, Jego naturze i Jego drogi z ludźmi. Te badania będą maturą naszego chodzenia z Bogiem. Nie będziemy  oszukani w podążaniu Boga , który jest zbudowany po naszych własnych wyobrażeniach i tradycjach ludzkich. Raczej uczymy się jak odnosić się do Boga Izraela, jak uczyć się , jak On zajmuje się odkupieńczo z prawdziwymi ludźmi , naszymi przodkami wiary. Zdobywamy wiedzę na temat planów i celów Boga, gdy badamy jego relacje z narodem żydowskim i odpowiedziach na jego prawa prorokach i wyrokach. Wśród wielu innych tematów , zyskujemy prawdziwą wiedzę na temat dynamiki wiary , bez której nie można podobać się Bogu i dowiadujemy się o prawdziwej naturze przymierza i jak centralny ten temat jest do celów Boga i jego stosunek do nas. Bóg , który nigdy się nie zmienia, pozostawił nam ogromną spuściznę w hebrajskim Piśmie Świętym. To dziedzictwo i owoc służby jest przeznaczony do produkcji , jest stracony dla nas, gdy nie uda nam się uczyć o naszych żydowskich korzeniach i rozwoju biblijnej relacji z narodem żydowskim. Bóg zamierza zmienić kościoły.  

  

  

  

Tłumaczyła : Alicja Drewnowska